LEKTION 19

Fra tid til anden har vi nævnt Akasha-Optegnelsen, og vi vil nu se lidt nærmere på dette meget fascinerende emne. Akasha-Optegnelsen er nemlig noget, der vedrører alle mennesker og alle andre skabninger, som nogen sinde har levet. Akasha-Optegnelsen kan føre os tilbage i historien. Vi kan i den se alt, hvad der er hændt, ikke bare her på jorden, men tillige i andre verdener, for Videnskaben må nu sande, hvad okkultisterne altid har vidst: at der findes andre beboede verdener, verdener der ikke nødvendigvis er beboede af menneskelige væsener, men ikke desto mindre beboede af sansende skabninger.

Før vi kan gå over til at berette om Akasha-Optegnelsen må vi imidlertid høre lidt om energiens eller materiens natur. Materie er, får vi at vide, uforgængelig, evigt eksisterende. 'Bølger', elektriske bølger er uforgængelige. Videnskabsmænd har for nylig opdaget at hvis man fører en strøm igennem en rulle kobbertråd, i hvilken temperaturen er nedsat til noget nær det absolutte nulpunkt, så vil den inducerede strøm fortsætte i det uendelige uden at aftage i styrke. Vi ved jo alle at ved normal temperatur vil strømmen hurtigt aftage og til sidst dø ud på grund af bl.a. ledningsmodstanden.

Videnskaben har altså opdaget NOGET NYT, videnskaben har fundet ud af at hvis temperaturen i en kobbertråd reduceres tilstrækkeligt, så vil en induceret strøm løbe igennem tråden og blive ved med det uden at få tilført energi udefra. Når tiden er inde, vil Videnskaben opdage at Mennesket besidder andre sanser, andre evner end de (aner-) kendte, men der vil gå endnu nogen tid, inden vi er så langt, for Videnskaben skrider kun langsomt og langt fra sikkert frem.

Vi nævnte at bølger er uforgængelige. Lad os se lidt på hvorledes lysbølger opfører sig. Lys når frem til os fra fjerntliggende planeter i universer langt fra vort eget. Store teleskoper, opstillet her på Jorden, spejder ud i rummet, og hvad de ser er lys fra umådelig fjerntliggende verdener. Nogle af de planeter, fra hvilke vi opfanger lys, udsendte dette lys længe før vor verden, ja, endog vort univers, skabtes. Den hastighed, hvormed lyset bevæger sig, er uhyre stor, faktisk så stor at vi ikke kan gøre os begreb om den, hvilket imidlertid for en del skyldes at vi i vore fysiske legemer på det nærmeste "er gået i stå", låst fast af alle mulige fysiske begrænsninger, som vi er.

Hvad vi her på jorden betragter som værende 'hurtigt' har på et andet eksistensplan en helt anden betydning. Lad os, for at belyse dette nærmere, forestille os at en eksistens-cyklus, hvad mennesket angår, andrager 72.000 år. I løbet af denne cyklus kommer et menneske igen og igen til forskellige verdener og tager bopæl i forskellige legemer. De 72.000 år er den samlede længde af 'vor skole- eller læretid'.

Når vi taler om lys- og ikke om radio-, elektriske eller andre bølger, så skyldes det udelukkende at lys kan observeres uden nogen form for hjælpemidler, hvilket ikke er tilfældet med f.eks. en radio-bølge. Vi kan se solens og månens lys, og hvis vi har et godt teleskop eller en kraftig kikkert, kan vi se lys, som er udsendt fra fjerne stjerner længe før den første sky af brintmolekyler (hydrogen) samlede sig i rummet over Jorden.

Lyset bruges også som tids- eller afstandsmåler. Astronomer taler om lysår, hvilket giver os anledning til igen at nævne at lyset fra en meget fjern verden udmærket kan fortsætte sin vej gennem rummet længe efter at dets egen verden er ophørt med at eksistere, hvorved vi altså får mulighed for at få et glimt af noget, der ikke er mere, noget som forsvandt for år tilbage.

Hvis du synes dette er vanskeligt at forstå, så prøv at se det fra denne vinkel: Vi har en stjerne langt, langt borte i rummets uudforskede egne. I årevis, ja, i århundreder har denne stjerne sendt sine lysbølger i retning mod Jorden. Lyset er et tusind, ti tusind eller en million år om at nå her ned, fordi lyslyskilden - stjernen - er så uendelig langt borte. En skønne dag kolliderer denne stjerne med en anden, og der fremkommer et mægtigt lysglimt eller måske de to stjerner bare dør ud, slukkes. Til vort brug her vil vi vælge at lade det sidste ske: en total udslukning af begge. Lyset er altså nu væk, men i endnu tusind, ti tusinde eller i endnu en million år efter at lyset er slukket, vil der stadig nå lys frem til Jorden, fordi det tager lyset så lang tid at tilbagelægge vejen fra den oprindelige lyskilde og ned til os. Det vi får at se, er således lyset fra en kilde der er ophørt med at eksistere.

Lad os forestille os noget, som er absolut umuligt, så længe vi befinder os i det fysiske legeme, men som er ganske lige til og helt dagligdags, når vi er ude-af-kroppen. Lad os forestille os at vi kan rejse hurtigere end tanken; vi vælger tanken, fordi denne har en helt eksakt afgrænset hastighed, hvilket enhver læge vil kunne fortælle dig. Det vides helt nøjagtigt, hvor hurtigt et menneske reagerer i en given situation, for eksempel hvor længe man er om at sætte foden på bremsen i sin bil, eller hvor længe det tager, inden vi får drejet rattet for at vige ud til siden. Det vides også, hvor hurtigt en tanke-impuls bevæger sig fra hjernen til foden. I vor situation ønsker vi nu at rejse øjeblikkeligt - altså i eet nu at nå frem til det ønskede mål. Lad os antage at vi på et øjeblik kan rejse til en planet, som modtager lys, der udstråledes fra Jorden for tre tusinde år siden. I så fald ville vi på den pågældende planet selv se det lys, som altså sendtes hernede fra for 3000 år siden. Hvis vi så ydermere havde et teleskop af helt uhørt konstruktion, gennem hvilket vi kunne se Jordens overflade eller "læse" det lys, der nåede frem til os, så ville dette lys der jo var sendt af sted tre tusinde år tidligere, vise os hvad der på den tid udspilledes af begivenheder hernede. Vi ville kunne se livet, som det udfoldede sig i det gamle Ægypten. Vi ville kunne se den vestlige verdens barbarer traskende rundt iklædt blade fra planter og træer, og i Kina ville vi se en højt udviklet civilisation - alt sammen helt ulig tilstandene i vore dage.

Hvis vi nu på et øjeblik kunne rejse nærmere, ville vi få helt andre billeder at se. Lad os derfor prøve at flytte til en planet, som ikke er længere borte end det tager lyset tusind år at nå dertil her fra Jorden. Ja, så ville vi naturligvis få at se, hvad der skete hernede for tusind år siden. Vi ville se Indiens høje kulturelle stade, Kristendom-mens udbredelse i den vestlige verden og måske nogle af de invasioner, der dengang fandt sted i Sydamerika (invasioner i Sydamerika længe før europæerne invaderede Amerika og mindst et par hundrede år før Inkaerne begyndte deres erobringer! Jeg kan ikke lade være at tænke på, om forfatteren måske har haft Atlantis- eller Mu-kolonister i tankerne - o.a.).

Selve Jorden ville også tage sig anderledes ud, end den gør i dag, thi landenes kyststrækninger ændres hele tiden i kraft af de landhævninger og ditto sænkninger, der finder sted samt gennem den erosion kysterne undergår. I løbet af så lidt som en menneskealder ses ingen væsentlige ændringer, men efter en tusind-årig periode skal vi nok kunne se forskel.

Vi lever i vore dage i en verden med særdeles mærkbare begrænsninger. Vi er for eksempel kun i stand til at opfatte og modtage indtryk af forskellig art inden for et meget begrænset område. Hvis vi forstod at bruge nogle at vore ude-af-kropppen-færdigheder fuldt ud, som vi kan det i astral-verdenen, ville vi se tingene i et helt andet lys, og vi ville så erkende at al materie faktisk er uforgængelig. Alt, hvad der er forekommet på denne Jord, projiceres stadig udefter i form af bølger. Besiddelsen af særlige egenskaber ville sætte os i stand til at opfange disse bølger, omtrent som vi opfanger lysbølgerne. Prøv, som et ganske enkelt eksempel herpå at tage et almindeligt filmforevisningsapparat, tænd så i et mørkt værelse for projektionslampen og skyd billedet på plads. Hvis du så sætter et lærred op - helst et hvidt - foran og i en bestemt afstand fra apparatets linse og fokuserer lyset på lærredet, vil du se et billede. Men hvis du lader apparatet projicere ud ad vinduet og ud i mørket, ser du kun en svag lysstråle og ikke noget billede. Heraf kan sluttes at lyset må opfanges eller reflekteres af et eller andet, før det til fulde kan sanses og erkendes. Tag f.eks. et søgelys en aften med skyfri himmel; du ser måske de svage spor af lys, men kun hvis søgelyset rammer en sky eller en flyvemaskine, ser du lyset, som det virkelig er.

Det har længe hørt til Menneskehedens drømme at eje en såkaldt 'tidsrejse-maskine'. Det er naturligvis en helt vanvittig tanke, så længe vi befinder os i vore fysiske legemer her på Jorden, fordi vi her i kød og blod er sørgeligt begrænsede - vore legemer er i høj grad ufuldkomne frembringelser, og eftersom vi er her for at lære, er der indpodet megen tvivl og megen vægelsindethed i os, og før vi lader os overbevise, forlanger vi "bevis" - mulighed for at rive tingesten fra hinanden, se hvordan den virker og sørge for at den aldrig mere kommer til at fungere. Når vi drager uden for Jorden og ind i astral-verdenen, ja, endog hinsides det astrale, bliver det at rejse i tiden lige så enkelt og ligetil for os, som det er for os her i vore jordiske skikkelser at gå i teatret eller i biografen.

Akasha-Optegnelsen er altså en form for vibration, ikke nødvendigvis lys-vibration, den omfatter nemlig også lyd. Den er en vibrations-form, som vi ikke her på Jorden har et dækkende udtryk for. Det nærmeste vi kommer er ved at sammenligne den med en radiobølge. Fra alle egne af verden er vi hele tiden omgivet af radiobølger, hver enkelt af disse medfører sit eget program. Sprog, musik og tid er hver for sig forskellig fra den ene radiobølge til den anden. Det er muligt for os i dag at opfange radioprogrammer, der først transmitteres fra en anden del af kloden i morgen! Alle disse bølger strømmer konstant ind over os, men vi ænser dem ikke, og før vi har anskaffet os et apparat, som kaldes en radiomodtager, kan vi heller ikke opfange dem og regulere deres hastighed ned, så de bliver hørbare og forståelige.

Ved hjælp af vore instrumenter modulerer vi radiobølgernes frekvens og omdanner bølgerne til lydbølger. Hvis vi på lignende vis kunne regulere Akasha-Optegnelsens vibrationer, ville vi utvivlsomt være i stand til via vore TV-sendere at transmittere autentiske historiske begivenheder og i så fald var der nok mangen en historiker, der ville få en prop, thi det, der fortælles i vore historiebøger er helt igennem usandt!!

Akasha-Optegnelsen er uforgængelige vibrationer, som er sammensat af den totale menneskelige viden, viden som uafladelig udstråles fra hele verden på næsten samme måde, som vore radiostationer transmitterer deres programmer døgnet rundt. Alt, hvad der er foregået på denne Jord, eksisterer stadig i form af vibrationer.

Når vi rejser ud af kroppen, behøver vi ikke noget 'radioapparat' for at forstå disse vibrationer. Vi har ej heller brug for en frekvens-modulator, men benytter i stedet vor egen "bølge-modtager" som, medens vi er ude af kroppen, er "tunet" således at vi med fornøden træning og øvelse kan modtage det, vi benævner Akasha-Optegnelsen.

Lad os vende tilbage til problemet med at rejse hurtigere end lyset. Nemmest vil det være om vi for et øjeblik glemmer alt om lys og i stedet koncentrerer os om lyd, for lyd er langsommere, og vi slipper for at skulle tumle med så enormt store afstande for at opnå resultater. Forestil dig stående ude i det fri, hvor du pludselig hører støjen fra et overlyds-fly. Du hører larmen, men det nytter dig ikke stort at se op efter maskinen på det sted, fra hvilken lyden syntes at komme, for flyet flyver hurtigere end lyden og vil altså befinde sig foran denne.

Under 2. verdenskrig sendte tyskerne raketter mod England i et forfængeligt håb om at kunne lægge landet i ruiner. Raketterne brasede ned over husene, ødelagde dem og dræbte mange mennesker. Det første varsel om raketternes nærhed fik folk i det øjeblik raketterne eksploderede, husene styrtede sammen og de sårede skreg! Senere, når det værste støv havde lagt sig, hørte man så raketten komme! Denne ret så makabre oplevelse skyldtes den kendsgerning at raketten for af sted med langt større fart end den støj, den frembragte. Derfor var det, den kunne ødelægge, før den kunne høres.

Et menneske kan stå oppe på toppen af en bakke og se over mod en anden bakketop, hvor en geværskytte står placeret, men vedkommende hører ikke geværpatronen i det øjeblik, den passerer hen over hans eller hendes hoved - først kort efter opfattes 'fløjtet' fra projektilet, der farer af sted i det fjerne. Intet menneske er nogen sinde blevet dræbt af en patron, hvis 'fløjten' han/hun har hørt, thi patronen kommer først, lyden bagefter. Det er derfor, det er så morsomt, når soldater i krig dukker hovederne i det øjeblik 'hylet' fra en granat lyder oven over deres hoveder. Faktisk forholder det sig jo sådan at granaten er passeret forbi dem, når de hører den.

Sammenlignet med øjet eller lyset er lyden meget langsom. Vi står atter oppe på bakken, og vi kan se et gevær blive affyret, vi ser mundingsilden fra geværløbet og derpå - nogen tid efter (tidsmellemrummet afhænger af hvor langt væk fra geværskytten, vi er) hører vi så først skuddet. Du har sikkert oplevet på afstand at se en skovhugger i arbejde med sin økse. Du ser øksen ramme træstammen, men først bagefter hører du selve øksehugget. Det er en oplevelse, de fleste af os har haft.

Akasha-Optegnelsen indeholder oplysninger om alt, hvad der har tildraget sig i denne verden.

Andre verdener har deres egne Akasha-Optegnelser, akkurat som andre lande uden for vort eget har deres radioprogrammer. De som ved hvorledes det skal gøres, kan stille ind på en hvilken som helst anden verdens Akasha-Optegnelse - altså ikke kun på deres egen verdens - og de kan iagttage historiens gang og ved selvsyn konstatere at vore historiebøger er blevet forfalskede. Men Akasha-Optegnelsen kan mere end blot tilfredsstille almindelig nysgerrighed. Man kan i denne Optegnelse også se hvad det var der i sin tid gik galt for én.

Når vi dør her nede på Jorden, drager vi til et andet eksistensplan, hvor hver enkelt af os konfronteres med hvad han/hun har fået udrettet eller ikke fået udrettet i livet. Med tankens hast passerer hele vort forgangne liv revy for vore øjne. Vi ser det i Akasha-Optegnelsen og ikke nok med at vi ser hvad der er sket siden vi fødtes, nej, vi ser helt tilbage til den tid da vi planlagde hvor og hvornår vi ville komme til verden. Derpå, med den viden vi så har, begynder vi at lægge planer igen, akkurat som en skoleelev for hvem det gik galt til eksamen, men som nu ved bedre og forbereder sig til at prøve en gang til. Selvfølgelig kræver det en lang, lang træning, før vi kan læse Akasha-Optegnelsen, men med træning, øvelse og tro kan det lade sig gøre - og bliver til stadighed gjort.

Synes du måske at vi her skulle holde en lille pause for at drøfte det, vi kalder TRO? Jamen, så gør vi det.

Tro er noget ganske bestemt, noget som både kan og skal dyrkes, omtrent på samme måde som man dyrker gode vaner eller som en drivhusblomst skal passes og plejes. Tro er ikke sejlivet som ukrudt, snarere har Tro det som en drivhusblomst. Den kræver omsorg og næring. For at vinde Troen må vi gentage, gentage og atter gentage vor forsikring om Tro så ofte at erkendelsen af Troen hamres fast i vor underbevidsthed. Underbevidstheden udgør ni tiendedele af os, dvs. langt den største del. Vi sammenligner det ofte med en træt gammel mand, der bare ønsker at være sig selv. Den gamle mand sidder i sin gyngestol med sine veltjente men bekvemme tøfler på fødderne og med sin uundværlige pibe i munden. Han er virkelig kørt træt af al den støj og larm, der omgiver ham på alle sider, kørt træt af hele ræset. Nu vil han bare sidde i fred og ro og læse sin avis. Gennem årene har han lært at lukke af for alle uvedkommende lyde. Kun de allermest påtrængende og vedvarende kan forstyrre ham. Som en anden døv, gammel mand, hører han ikke første gang, der bliver kaldt på ham. Anden gang hører han det ikke, fordi han ikke vil høre det, og fordi han er bange for at der måske er et eller andet man vil have ham til at gøre, så han ville blive nødt til at opgive avislæsningen. Tredje gang begynder det at irritere ham, fordi den der kalder, griber forstyrrende ind i hans tankegang, og fordi han netop er fordybet i studiet af resultaterne fra væddeløbsbanen, og fordi han slet ikke har lyst til at foretage sig noget der i mindste måde kræver anstrengelse fra hans side.

Bliv ved og bliv ved med at gentage din forsikring om Tro. Til sidst vil der komme liv i din egen indre "gamle mand", som omsider vil vågne op med et spjæt, hvilket vil sige det samme som at nu er forsikringen indpodet i din underbevidsthed, Troen er nu i dig selv.

Her må vi pointere at Tro ikke er det samme som tro i betydningen Overbevisning. Du kan sige: "Jeg er overbevist om at det er Mandag i morgen", hvilket betyder noget ganske andet, end hvis du sagde: "Jeg tror at det er Mandag i morgen". Tro er noget, som sædvanligvis gror frem inden i os. Vi bliver Kristne, Buddhister eller Jøder hovedsagelig, fordi vore forældre var Kristne, Buddhister eller Jøder. Vi har Tro (tror på) på vor forældre, vi føler os over-beviste om at vore forældres overbevisninger er de rigtige, derfor bliver vor egen Tro den samme som vore forældres. Visse ting, som ikke definitivt kan bevises, medens vi er på Jorden, kræver Tro. Andre ting, som kan bevises, kan man overbevises om eller fortsætte med at tvivle på. Her er en skelnen, og den bør man være opmærksom på.

Men, først og fremmest, hvad er det du vil overbevises om, hvad er det som har krav på din Tro? Gør op med dig selv hvad det er der har brug for Tro, se på problemet fra alle sider. Er det Tro på en bestemt religion eller er det Tro på en evne, en egenskab? Ansku problemet fra så mange vinkler, som det er dig muligt, og når du føler dig sikker på at du ser rigtigt, så gør det klart for dig selv, bekræft over for dig selv at du magter dette eller hint - at du agter at gøre sådan og sådan eller at du fuldt og fast er overbevist om det og det. Du må blive ved med at forsikre dette, for hvis ikke du gør det, vil du aldrig komme til at Tro.

Store religioner har mange trofaste tilhængere. Disse trofaste er mennesker, som regelmæssigt er gået i kirke, i synagogen eller til Tempelgudstjeneste, mennesker som gennem gentagne bønner - ikke kun bønner på egnes men også på andres vegne - har fået fastslået i deres underbevidsthed at der er noget, som hedder TRO.

I Det Fjerne østen har man noget, der kaldes mantraer. En orientaler vil fremsige nogle ord for dernæst at gentage de samme ord igen og igen - og fra tid til anden atter gentage dem i samme rækkefølge. Muligvis er den pågældende slet ikke klar over hvad mantraet handler om, men det er uden betydning, for religionens grundlæggere, de som kreerede mantraet, vil have formuleret dette således at de vibrationer der opstår ved gentagelsen, slår det der bedes om fast i underbevidstheden. Snart sker der for den person, der frem-siger mantraet - også selv om han/hun er uvidende om dets fulde betydning - dét at mantraet bliver en del af personens egen underbevidsthed, og så er Troen pludselig en kendsgerning.

Hvis du med jævne mellemrum fra tid til anden gentager dine bønner, vil du ligeledes begynde at fæste lid til dem. Det hele drejer sig om at få din underbevidsthed til at forstå og til at samarbejde, og når du først har Troen, behøver du ikke spekulere mere, for din underbevidsthed vil hele tiden minde dig om at du ejer denne Tro, og at du har evner til at magte dette eller hint.

Gentag for dig selv at nu vil du se din aura - at nu vil du være telepatisk - at du nu vil udføre det eller det, hvad som helst du har i sinde. Med tiden vil du nå dit mål.

Alle succesrige mennesker, det være sig millionærer eller opfindere, er mennesker, der ejer Troen på sig selv, de har Troen på at de kan gøre det, de har sat sig for at gøre. Fordi de først og fremmest stolede på sig selv, fordi de stolede på deres egne kræfter og evner, udviklede de i sig den Tro, som førte dem frem til målet. Hvis du bliver ved med at sige til dig selv at du vil have succes her i livet, ja, så får du succes, men du får det kun, hvis du bliver ved med at gentage din forsikring om at det er det du vil - og kun hvis du ikke lader tvivlen (den 'negative tro' eller "ikke-troen") komme til orde. Forsøg dig med denne forsikring om succes og du vil i sandhed forbløffes over resultaterne.

Måske har du hørt om mennesker som kan fortælle andre hvem de har været, og hvad de foretog sig i et tidligere liv. Det stammer fra Akasha-Optegnelsen, og som mange mennesker "i søvne" rejser du til astral-verdenen for at 'læse'.

Som vi allerede har talt om, så vil disse mennesker om morgenen vende tilbage med et noget fordrejet erindrings-billede af, hvad de har set og oplevet. Derfor kan noget af det, de fortæller, meget vel være sandt, hvorimod meget andet er helt forvansket. Du vil nok opdage at meget af det, der berettes om, drejer sig om lidelser o.l. Tilsyneladende synes folk hovedsagelig at have været udsat for tortur eller andre pinefulde ting. Dette skyldes at vi kom her til Jorden som vi kommer i skole. Vi må hele tiden huske på at menneskene skal udsættes for prøvelser for at rense og befri dem for deres fejl. Det er næsten det samme som med malmen, der i smelteovnen udsættes for så intens en varme at slagger og affald udfældes på overfladen, hvor det skummes af for at blive kastet bort. Menneskene må, for at deres åndelighed kan blive prøvet og deres fejl fjernet, udsættes for prøvelser der driver dem næsten, men også kun næsten, til bristepunktet for deres yde- eller modstandsevne. Vi er her på Jorden for at lære, og hvad enten vi kan lide det eller ikke, så lærer vi altså hurtigere og mere konsekvent gennem prøvelser end vi gør hvis der tages på os med fløjlshandsker.

Denne verden er en prøvelsernes verden. Det er en læreanstalt, som næsten er en forbedringsanstalt, og skønt vi lejlighedsvis støder på venlighed, en venlighed der lyser op i vor tilværelse, som lyset fra et fyrtårn må gøre det for et menneske i havsnød en mørk nat, så er det en barsk skole vi går i. Bestrider du dette, så se engang på nationernes historie, se engang på alle de krige, der rundt omkring er i gang.

Joh, sandelig, denne verden er fuld af 'snavs', hvilket gør det vanskeligt for Højere Væsener at komme hertil, som de skal og må gøre for at overvåge, hvad der går for sig. Det er et faktum at Højere Væsener, som kommer her til Jorden, bliver nødt til at 'tage noget af snavset på sig', så de ligesom har kastet et anker der kan holde dem hernede.

Skulle et Højere Væsen indfinde sig her i al sin renhed, ville Han/Hun ikke kunne udholde al den sorg og smerte, som hersker rundt om os. Vær derfor agtpågivende hvis du synes at denne eller hin person er for glad for dit eller dat, og derfor ikke i dine øjne kan være noget Højerestående, som det ellers forlyder. Så længe han ikke drikker, kan han/hun udmærket stå meget Højt. Drikken, derimod, udelukker alle Højere egenskaber.

Mange af de største seere og tankelæsere har en eller anden fysisk defekt. Det skyldes at lidelser meget ofte øger vibrationshastigheden og på den måde kan clairvoyante eller telepatiske evner overføres til den lidende. Du kan ikke erkende et menneskes åndelighed blot ved at se på ham/hende. Døm derfor ikke et menneske som værende slet, blot fordi vedkommende ser syg ud eller er syg. Den pågældende kan nemlig have taget sygdommen på sig med det formål at højne sine vibrationer til brug for en eller anden særlig mission. Døm ikke skånselsløst fordi han eller hun bander eller i det hele taget ikke opfører sig, som du mener, et Stort Menneske bør opføre sig. Det kan nemlig rent faktisk godt dreje sig om et Stort Menneske, der blot bruger bandeordene eller udviser dårlig adfærd for at sikre sig et anker, som kan holde ham/hende fast hernede. Her som før, kan det meget vel tænkes at det drejer sig om et Højere Væsen som du oprindelig også troede.

Der findes megen urenhed på Jorden, og alt, hvad der er urent, må før eller siden gå til grunde - kun det rene og ufordærvelige lever videre. Dette er en af grundene til at vi kom her til Jorden. I Ånde-verdenen kan ikke råde fordærv og intet slet kan være til på Højere Plan. Derfor kommer menneskene til Jorden, hvor de kan lære på den hårde måde.

Og atter og atter kommer Højere Væsener til Jorden, tager et handicap på sig eller opfører sig slet, vel vidende at det ikke influerer på deres karma (vi vil senere beskæftige os med dette), men at det i stedet betragtes som det værktøj der skal gøre det ud for et anker, værktøj - som i sidste ende går til grunde sammen med fordærvet og det fysiske legeme.

Der er noget andet, vi gerne vil fremhæve, og det er følgende:

Store reformatorer i dette liv er somme tider mennesker, som i tidligere liv var store forbrydere på de områder, hvor de nu vil reformere. Hitler, for eksempel, vil utvivlsomt genopstå som en stor reformator! Det samme vil mange af dem, der tilhørte den Spanske Inkvisition. Det er nok værd at tænke over dette.

Husk: At gå Middelvejen er den rette måde at leve på. Vær ikke så slet at du senere må bøde for det, og er du så ren, sand og from at alle må bøye seg for deg, så kan du ikke forbli på den Jorden - men så ren er ingen.

 

 

LEKTION 20

Det er vort håb snart at kunne gå over til emner som telepati, clairvoyance og psykometri, men du må først lige tillade os et lille sidespring, tillade os at komme ind på et andet tema. Vi er ganske klare over at du nu tror det bringer os på afveje, men det vi gør er velovervejet. Vi ved hvad vi har i sinde og ofte betaler det sig for os at vende din opmærksomhed i en bestemt retning - for så at gå videre med noget helt andet som alligevel ikke kan undværes hvis man vil skabe sig et grundlag.

Vi vil gøre det helt klart at mennesker som ønsker sig clairvoyante, telepatiske eller psykometriske evner, må gå langsomt og forsigtigt til værks. Du kan ikke fremskynde udviklingen ud over et vist punkt.

Hvis du ser dig om i Moder Natur, vil du opdage at de eksotiske orkideer virkelig er drivhusplanter, og at de, hvis de bliver presset frem i deres vækst, udvikler sig til meget, meget sarte blomster. Det samme gør sig gældende for alle ting, hvis vækst stimuleres ad kunstig vej eller hvis vækst forsøges fremskyndet. "Drivhusplanter" er ikke som ukrudt, de er ikke 'driftssikre', men derimod nemme ofre for alle slags sygdomme.

Vi ønsker at docere dig den rette telepati, vi ønsker at du kommer til at kunne se ind i fortiden ved hjælp af clairvoyance, og vi ønsker at du skal blive i stand til - for eksempel på stranden - at sanke en sten op, og så kunne fortælle os hvad den sten i tidens løb har været udsat for. Det er muligt skal du vide, for en virkelig god 'psykometriker' at samle en eller anden genstand op på en strandbred, hvor intet menneske før har rørt den, hvorefter han med stenen i hånden helt tydeligt for sig har et billede af den tid da stenen endnu var en del af et bjerg eller en klippe.

Vi overdriver ikke, det er ganske almindeligt og meget let - HVIS MAN VED HVORDAN! Lad os derfor skabe et godt grundlag, thi man kan ikke bygge sit hus på flyvesand og så forvente at det skal stå til dommedag.

I spørgsmålet om et grundlag, vil vi starte med at fastslå at indre ro og stilhed er to af hjørnestenene i vort fundament, for har eller ejer vi ikke den indre ro, vil vi ikke få megen succes hverken med telepati eller clairvoyance. Indre ro er et absolut SKAL VÆRE, hvis vi ønsker at komme videre end til første trin på stigen.

Menneskene er faktisk en hoben modstridende følelser. Ser man sig om, ser vi overalt folk haste af sted, haste gennem gaderne, drønende rundt i deres biler eller halsende afsted for at nå en bus. Så er der dem som i sidste øjeblik styrter hjemmefra for at nå at købe ind i supermarkedet inden lukketid. Altid er vi oppe på mærkerne. Det syder og koger i vore hjerner som gnistrer af galde og frustrationer. Ofte får vi 'hedeture', vi føler os spændt til bristepunktet af et underligt indre pres. På sådanne tidspunkter har vi en fornemmelse af at 'nu eksploderer jeg', hvilket man faktisk også er lige ved at gøre. Det er imidlertid ikke til nogen hjælp i vor efterforskning på det esoteriske område, hvis ens hjernebølger er så ukontrollerede at indkomne signaler totalt ignoreres. Signalerne indløber hele tiden, alle steder fra, fra alle og enhver, og hvis vi åbner vore sind, vil vi opsnappe og forstå disse signaler.

Har du nogen sinde under et tordenvejr siddet og hørt radio? Eller har du en dag siddet og fulgt dit yndlingsprogram på Tv-skær-men, hvor billedet pludselig udviskedes af siksaklinier tværs over skærmen, forårsaget af tændingen på en bil, hvis fæhoved af en ejer netop ville parkere på gaden uden for dit hus? Har du prøvet på din radio at lytte til programmet fra en fjerntliggende radiostation? Det er ikke altid lige let at høre noget, og da slet ikke hvis en elektrisk storm samtidig forårsager en masse hylen, knitren og knasen i apparatet. Nogle af os er interesserede i kortbølge-modtagelse og lytter til hele verden for at få fat i de seneste nyheder fra de forskellige lande, eller vi hører musik fra de forskellige kontinenter. Hvis du selv har forsøgt at stille ind på stationer der ligger langt borte, vil du vide hvor svært det somme tider kan være at opfatte hvad der bliver sagt. Det skyldes atmosfæriske forstyrrelser, der kan være såvel menneske- som naturfrembragte. Tændingsstøj, køleskabets thermostat, der slår til og fra, eller bare en knægt, der morer sig med at lege med dørklokken, er nogle af de menneskeskabte forstyrrelsesårsager.

Som vi sidder der og prøver at koncentrere os om at få fat i et eller andet budskab over radioen, får forstyrrelsen os næsten til 'at gå op i en spids' af lutter irritation.

Før vi slipper af med noget af det 'statiske tryk', der således opfylder os, får vi det ikke let med hensyn til telepatien, thi den støj et menneskes hjerne udspyr, er så langt værre end den, der stammer fra en gammel, ramponeret bil. Du synes måske at vi overdriver, men efterhånden som du gør fremskridt indenfor dette felt, vil du opdage at vi snarere har gjort det modsatte. Lad os uddybe dette tema lidt mere - for vi må være helt sikre på hvad det er vi vil gøre før vi gør det. Det gælder om at kende alle forhindringerne på vor vej, for uden at kende forhindringerne, kommer vi aldrig forbi dem. Lad os betragte det fra en anden vinkel: Det er en smal sag at telefonere fra det ene kontinent til det andet, forudsat kontinenterne er forbundet med hinanden via et undervandskabel.

Den Trans-Atlantiske telefonlinie, lad os sige fra England til New York eller forbindelsen mellem Adelaide og England, er eksempler herpå. Det er rigtigt at vi, når vi telefonerer via disse kabler, nok vil opfatte visse passager af vor samtale lidt forvanskede, og at lyden somme tider bliver væk midt i samtalen, men i det store og hele forstår vi ganske udmærket hvad der bliver sagt. Desværre er en stor del af verden uden telefonnet. I visse områder som f.eks. mellem Montreal og Buenos Aires er der ingen telefonkabler, i stedet benytter man nogle afskyelige "radio-forbindelser". Disse forfærdelige indretninger burde aldrig, aldrig været givet navnet telefoner, for det er virkelig, set med vore øjne, noget af et kunststykke at kunne gøre brug af dem med udbytte. Hyppigt fordrejes talen, så ordene bliver helt uforståelige, talen skæres i stykker, højfrekvenser afbrydes, det samme gør lavfrekvenser, og på den måde hører vi - i stedet for en menneskestemme som vi kan forstå - en flad, monoton lyd som var ordene udspyet af en robot. Man anstrenger sig gevaldigt for at forstå, hvad der bliver sagt, men ustandselig opstår graverende fejl i 'maskineriet', og man er tvunget til at blive ved med at tale (også selv om vi faktisk ikke har noget at fortælle) for at 'holde linien åben'!! Til alt dette føjes så de atmosfæriske forstyrrelser som vi allerede har nævnt, der forekommer refraktioner af forskellig art samt tilbagekastninger fra de ioniserede lag, der omgiver Jorden - det er næsten ikke til at bære.

Vi har omtalt dette for at vise at selv med verdens bedst udviklede udstyr, så er det at samtale pr. radio-telefon et spørgsmål om at være heldig eller uheldig. For vort vedkommende synes vi aldrig at være heldige. Personligt finder vi det langt bedre og nemmere at benytte telepati i stedet for radiotelefon!

Du er måske forbavset over at vi bliver ved med at snakke om radio, om elektronik og om elektricitet. Det gør vi, fordi hjernen og kroppen frembringer elektricitet. Hjernen og alle musklerne udsender elektroniske impulser som faktisk er kroppens eget radioprogram. Mange ting vedrørende legemets måde at reagere på og mange fænomener som clairvoyance, telepati og psykometri o.m.a. forstås så meget nemmere, hvis man har sin baggrundsviden om radio og elektronik i orden. Vi forsøger at gøre dette her så let som muligt for dig, derfor beder vi dig om meget omhyggeligt at overveje alt, hvad der har med elektronik og radio at gøre. Det er af overordentlig stor betydning at du studerer disse områder. Jo mere du lærer om radio og elektronik, desto lettere vil din udvikling skride frem.


Fine eller skrøbelige instrumenter må beskyttes mod stød og rystelser. Vi kan ikke forestille os at du kunne finde på at kaste rundt med dit dyre TV-apparat, lige så lidt som du går rundt og hamrer dit flotte armbåndsur ind i væggen.

Det kostbareste af alle modtager-apparater er vor egen hjerne, og agter vi at gøre brug af den i videst muligt omfang, må vi selvfølgelig beskytte den mod chok. Hvis vi tillader os selv at gå amok eller frustrere, sker der det at vi frembringer en bølgetype indeni os som vil hæmme modtagelsen af udefra kommende bølger. I telepati må vi være så rolige som muligt, ellers er det bare spild af tid, ligegyldigt hvilke forsøg vi gør på at opfange andres signaler eller tanker.

- Første gang, vi forsøger os med telepati, skal vi ikke forvente overvældende gode resultater, men lad os starte med at samle vore tanker om RO.

Når som helst vi tænker, producerer vi elektricitet. Hvis vi tænker roligt og klart, uden at involvere for stærke følelser, vil vor hjernes elektricitet følge en ret jævn frekvens uden større udsving op- eller nedefter. Stiger frekvensen, betyder det at et eller andet forstyrrer selve kernen i vor tankegang. Vi må sikre os at der ikke frembringes alt for høj spænding, og intet som kan alarmere eller bedrøve os må få lov til at krybe ind i vore tankebaner. Vi må hele tiden dyrke vor indre ro og dyrke den stille og roligt. Uden tvivl er det vældig irriterende, hvis telefonen ringer, netop som vi er i færd med at hænge vasketøj til tørre og har begge hænder fulde af vådt tøj. Det er ligeledes drøn irriterende, såfremt man af en eller anden grund går glip af ugens tilbud i supermarkedet, men hvilken betydning har det i grunden? Det er jo bare verdslige ting, ting vi ikke kan have nytte af, når vi engang forlader denne verden. Når vi slutter vort ophold på Jorden, betyder det hverken fra eller til, om vi nåede at handle i supermarkedet eller om vi købte ind hos den lille købmand henne om hjørnet. Lad os gentage det igen (for det tilfælde at du ikke har læst det før!) at vi ikke kan tage så meget som en fem-øre med os ind i det næste liv, men vi kan - og vi gør det også - tage med os al vor indvundne viden og erfaring, thi den lutrede essens af det vi lærer på Jorden er det der afgør hvad vi skal være i vort næste liv. Lad os derfor nu koncentrere os om lærdom, om det som vi kan tage med os.

I vor tid er verden blevet pengegal, besidde-gal. Lande som Canada og U.S.A. lever under en falsk velstandsnorm, alle og enhver synes at have gæld, alle og enhver låner penge i Finansierings-Selskaberne (et alias for de gammeldags pengeudlånere, der nu gemmer sig bag de flotte, forkromede navneskilte). Folk vil have nye biler og helst en endnu mere prangende end den, de havde sidste år. Folk farer hid og did og har ingen tid tilovers for livets alvorligere sider. De jagter efter ting som ingen betydning har. Det eneste, der betyder noget, er det, vi lærer. Al den viden, vi kan op-samle under vort ophold på denne jord, tager vi med os, men vore penge og vore besiddelser (om vi da ellers har nogen af delene) efterlader vi til andre at formøble. Det er grunden til at vi koncentrerer os om det, der virkelig bliver vort - KUNDSKABER.

En af de nemmeste måder at finde ro på, er ved at trække vejret i en bestemt rytme. Ulykkeligvis trækker de fleste vejret helt forkert i en hurtig ind-ud - ind-ud rytme, der ikke levner megen ilt til hjernen. Det er som folk tror at ilten er rationeret, de svælger den i sig, men ånder den straks ud igen som havde de brændt sig på den. Det er faktisk som tror de ilten er varm, for næppe har de indåndet den før de igen vil af med den, så de kan tage det næste 'sug'.

Vi burde alle lære os at ånde dybt og langsomt. Vi burde sørge ordentlig for at den gamle luft kom ud af vore lunger. Hvis vi kun ånder med vore lungespidser, vil den øvrige luft i lungerne blive mere og mere 'sur'. Jo bedre vor ilt(-oksygen) tilførsel bliver, jo bedre vil hjernen virke, for vi kan ikke leve uden ilt, og hjernen er det organ, der først rammes af iltmangel. Såfremt hjernens minimumskrav på ilt ikke opfyldes, føler vi os trætte, vi bliver søvnige, vore bevægelser bliver langsommere, og vi har svært ved at tænke klart. Somme tider får vi også hovedpine, hvilket måske får os til at gå ud i den friske luft, hvor vi så hurtigt får det bedre - et bevis på at vi har brug for masser af ilt.

En regelmæssig, støt verjtrækning dæmper altid et ophidset gemyt. Hvis du sådan helt igennem føler dig "helt ude af dig selv" og ligefrem har lyst til "at myrde en eller anden", så tag i stedet en dyb indånding, den dybeste du kan præstere, hold så vejret i nogle få sekunder og ånd derpå langsomt ud igen. Gør det nogle gange og du vil opdage at du føler dig roligere og bedre tilpas meget hurtigere, end du havde troet det muligt.

Lad være med at ånde for hurtigt ind og ud. Træk vejret stille og roligt, forestil dig at du indånder - og det er i realiteten også det du gør - selve Livet og Livskraften.

Lad os give et eksempel: Pres brystkassen sammen og ånd al den luft ud du overhovedet kan, hvis du har lyst, så pres dine lunger lige til tungen er ved at falde ud af munden på dig af mangel på luft. Derpå - i løbet af cirka ti sekunders tid - fylder du lungerne helt op: udvid brystkassen og ånd al den luft ind du kan - plus lidt til. Når du har gjort det, holder du vejret i fem sekunder, og når de er gået lader du langsomt luften slippe ud igen, så langsomt at det vil tage dig syv sekunder at ånde al den luft du har i dig ud igen. Ånd fuldstændig ud, pres dine muskler sammen, så du tvinger så meget luft som muligt ud. Prøv så det hele forfra igen. Det vil være en god idé at gøre dette en fem-syv gange. Bagefter vil du mærke at dine frustrationer og hele den dårlige stemning, du før befandt dig i nu er væk. Også i dit indre vil du føle dig bedre tilpas - du opdager at du er ved at finde frem til den indre Ro.

Er du en dag på vej til et møde som virkelig betyder noget for dig (du har måske søgt en stilling og skal nu have en samtale med det pågældende firmas chef), så tag nogle dybe åndedrag inden du går ind på hans kontor. Du vil da næsten straks føle at din puls som for et øjeblik siden hamrede vildt, begynder at slå mere roligt, og snart er normal igen. Din selvtillid er genskabt og du er ikke længere så nervøs som før. Hvis du gør som her foreslået, vil du - alene i kraft af din åbenbare selvsikkerhed - gøre et godt indtryk på direktøren. Prøv!

Hverdagen kan fremvise et chokerende stort antal frustrationer og spændinger, hvilket er af det onde. Ordet "civilisation" (den vi siges at leve i) dækker faktisk det stik modsatte. Jo mere vi bindes af civilisationens snærende bånd, desto sværere får vi ved at finde fred. Den mand eller den kvinde der bor midt i storbyens hjerte, er ofte langt mere irritabel og mere nervøst anlagt end de mennesker der lever og bor på landet. For bymennesket bliver det altså mere og mere påkrævet at få kontrol over sine følelser. Frustrerede og irritable mennesker producerer for megen mavesaft som koncentreres mere og mere. Denne 'saft' er naturligvis syre, mavesyre, og eftersom mavesyren bliver mere og mere koncentreret, 'koger den op' og når til sidst en sådan grad af koncentration at mavens eller andre organers "vægge" ikke kan modstå angrebene fra den kraftige syre. Muligvis er "væggene" tyndere på nogle steder end de er på andre, eller det er muligt der er en defekt et eller andet sted. Måske har et bolsje eller noget andet hårdt forårsaget en lille rift i mavesækken, hvor syren så er begyndt at ætse sig ind. Den ætser videre og videre og trænger til sidst igennem - man har med andre ord pådraget sig et mavesår. Det er særdeles pinefuldt og vi synes alting nu er håbløst.

Som du sandsynligvis har hørt tale om, så er mavesår en udbredt lidelse blandt nervøse og stressede mennesker. Lad os derfor se lidt på, hvad det er, der giver folk stress.

Måske går du rundt og spekulerer på, hvorfra du skal få penge til at betale huslejen med, eller du bander måleraflæseren langt væk fordi han ringer på din dør netop som du er travlt optaget af et vigtigt gøremål. Du ærgrer dig over alle de ubrugelige reklamer og brochurer som fjollede mennesker ustandselig sender til dig med posten. Hvorfor skal netop du smide dem væk? Hvorfor kan afsenderne ikke selv straks putte dem i papirkurven og spare dig for besværet?

Jamen, tag det dog roligt mand, tænk lidt over det hele og spørg så dig selv: "Betyder det altsammen noget om halvtreds eller om hundrede år?" Når som helst du bliver skuffet her i livet, når som helst du føler dig overbebyrdet af dagligdagens ræs eller når som helst du føler at du er ved at drukne i problemer og vanskeligheder, så tænk dig godt om, spørg dig selv: "Vil noget af alt dette, nogle af alle disse fortrædeligheder have nogen som helst betydning om halvtreds eller om hundrede år?"

Denne såkaldte civilisationens tidsalder er faktisk en stor prøvelse. Alting synes at sammensværge sig om at frembringe unaturlige hjernebølger eller om at skabe mærkelige spændinger i vore hjerne-celler. Normalt følger vore tanker ganske regelmæssige bølgebaner som en læge kan registrere med specielle instrumenter. Hvis hjerne-bølgerne ikke følger dette bestemte mønster, kan det skyldes en mental defekt.

Noget af det første man foretager sig når man skal undersøge et mentalt sygt menneske, er at registrere vedkommendes hjemebølger for at fastslå på hvilken måde de afviger fra det normale mønster. Blandt Orientalere er det en velkendt kendsgerning at hvis et menneske er i stand til at undertrykke de unormale hjernebølger, så bliver han/hun atter tilregnelig. I Det Fjerne østen anvender præsterne forskellige metoder med hvilke de ulykkelige mennesker der lider af en mental sygdom, kan hjælpes til at retablere deres normale hjernebølger.

Især hos kvinder i overgangsalderen sker der en forandring af de bølger der frembringes i hjernen. Dette skyldes naturligvis at overgangsalderen medfører at flere af kvindens legemsfunktioner lægges om, men det kan også skyldes at ældre medsøstre har 'sladret' lidt for meget om, hvilken slem tid, hun går i møde og så, al den stund hun tror at hun vil få det svært, ja, så får hun det svært! Der er slet ingen grund til at man skulle støde på vanskeligheder fordi man er nået overgangsalderen - man skal bare være ordentlig forberedt.

De værste tilfælde forekommer hos kvinder, der har gennemgået en operation som benævnes hysterektomi (fjernelse af livmoderen).

At fjerne livmoderen er det samme som at fremtvinge overgangsalderens komme gennem et kirurgisk indgreb. Indrømmet, der er tale om en bivirkning. Operationen foretages selvsagt kun når den er påkrævet - på grund af sygdom f.eks., men resultatet er det samme:

kvinden opereres, livmoderen fjernes og det pludselige ophør af hendes tidligere levevis, de medfølgende ændringer i hormonbalancen osv. fremkalder en voldsom elektrisk storm i hendes hjerne, hvilket i nogen tid gør hende ofte meget uligevægtig. Passende behandling og medfølende omsorg er nogle af de ting, der kan få hende på højde med sig selv igen. Vi har blot nævnt dette for at vise at legemet er en elektrisk generator som det er uhyre vigtigt at holde i gang, så den har en konstant effekt, for hvis vi opretholder en uforandret udgangseffekt i vor 'generator', så har vi også ro i sindet, hvorimod vi midlertidigt kan miste besindelsen, såfremt effekten svinger for meget, for eksempel på grund af bekymringer eller visse operationer! Sindsligevægten kan dog altid genvindes.

Vi vil godt lige vende tilbage til vore "om halvtreds eller hundrede år".

Hvis du gør noget godt for et menneske, så er det noget, der får betydning om halvtreds eller hundrede år, for dette "at gøre godt mod andre", betyder at du opmuntrer dem, akkurat som du ville bedrøve dem, hvis du gjorde dem ondt. Derfor: Jo mere godt du kan gøre mod andre, desto mere hjælper du dig selv! For de okkulte er det en regel at DU IKKE KAN FÅ, før DU SELV ER PARAT TIL AT GIVE. Hvis du giver, det være sig en hjælpende hånd, penge eller kærlighed, så vil du selv blive givet en hjælpende hånd, penge eller kærlighed og - ligegyldigt, hvad du giver, ligemeget, hvad du får: NÅR TIDEN ER INDE, SKAL DER SVARES FOR DET HELE.

Er folk venlige mod dig, bør du også vise dem venlighed. Det vil vi imidlertid ikke tale mere om i denne lektion, for vi kommer alligevel ind på det senere, når vi skal beskæftige os med karma.

Sørg for at finde ro i dig selv. Sørg for at være i fred med dig selv. Få dig selv til at indse at alle disse ubetydelige forhindringer, alle disse småting, der synes at have en vis forkærlighed for at gribe forstyrrende ind, bedst som vi er travlt optaget af et eller andet gøremål, få dig selv til at indse at det altsammen er glemt om nogle år.

Det er jo kun småtterier, bagateller som du bør negligere som de rene petitesser de er. Indre ro og fred i sindet tilhører dig - hvis du vil. Alt hvad du behøver at gøre, er at trække vejret således at hjernen tilføres et maksimum af ilt, og så må du samtidig huske på at alle bagatellerne ikke har nogen betydning, når et halvt eller et helt århundrede er forløbet. Til den tid vil du få at se, hvor ubetydningsfulde, de er.

Har du fattet, hvor vi vil hen? Jo, vi prøver såmænd blot at vise dig at de fleste af de største fortrædeligheder slet ikke indtræffer. Det er os selv, der tager sorgerne på forskud. Et eller andet skræmmer os, og vi frygter at noget ubehageligt er på trapperne, så vi op-arbejder en vanvittig frygt, der får os til at rende rundt uden at vide, hvad der er op eller ned. Snart finder vi imidlertid ud af at der faktisk ingenting skete - vor frygt viste sig altså at være ubegrundet! Der var intet som helst at være bange for. Adrenalinet i vort blod var ellers kommet godt i kog, i fuld færd med at vække os til dåd, men så skete der altså ingenting, frygten forsvandt og med den spredtes adrenalinen, hvad der nu svækker os, så vi oplever en reaktion som ligefrem får os til at ryste over hele kroppen.

Mange af verdens berømte mænd har udtalt at de ting, de frygtede allermest, aldrig indtraf, men at de fremdeles ængstedes for dem og først meget sent fandt ud af at de bare havde spildt deres tid på unødvendige bekymringer. Hvis du har bekymringer, har du ikke tro. Er du ophidset eller nervøs, kan du ikke eje den indre fred, og i stedet for at være åben og modtagelig for et telepatisk budskab, udsender du selv et rædsomt billede af total kaos og frustration som ikke alene blokerer for din egen modtagelsesevne, men samtidig også lukker af for andre telepatiske modtagere, selv dem, der ikke opholder sig lige i nærheden af dig selv.

Derfor, for din egen skyld, såvel som for andres: optræn din sindsligevægt, vær rolig, husk igen på de små irritationsmomenter, der er de rene bagateller og ikke spor andet. De er sendt for at prøve dig - OG OM IKKE DE GØR!

Øv dig i Ro, øv dig i at betragte vanskelighederne med de rigtige øjne.

Selvfølgelig kan det være irriterende at du ikke kan komme i biografen i aften, især fordi det er sidste dag den film vises, men det er ikke vigtigt, og Jorden går ikke under af den grund. Vigtigt er at du lærer hvorledes du kan gøre fremskridt, fordi jo mere du lærer nu, jo mere tager du med dig ind i dit næste liv og jo mere lærdom du tager med dig hinsides, jo færre gange behøver du at vende tilbage til denne jammerdal.

Nu foreslår vi at du lægger dig ned og slapper af. Læg dig ned og sørg for at løsne op for dine muskler, så du ikke føler spændinger nogetsteds. Så folder du dine hænder ganske let og trækker vejret dybt og regelmæssigt. Medens du ånder ind og ud, tænker du i takt med vejrtrækningen: "Fred, fred, fred!" Går du frem på denne måde, vil du opdage at en sand guddommelig følelse af fred og ro sænker sig ned over dig.

Endnu éngang siger vi: skub alle uvedkommende og forstyrrende tanker til side, saml dine tanker om Fred, om Stilhed og om Velvære. Tænker du på fred i sindet, så får du fred i sindet. Tænker du på velvære, så mærker du velværet komme.

Som afslutning på denne lektion vil vi sige til dig at hvis folk bare ville bruge - ti minutter af døgnets fireogtyve timer, på det vi her har sagt, så ville lægerne kunne lukke deres praksis, for der ville ikke være nogen patienter at behandle!

 

 

LEKTION 21

I denne Lektion kommer vi ind på emner som interesserer os alle. Du har måske været forundret over den megen vægt, vi har lagt på at drage sammenligning mellem hjerne- og radiobølger. Nærværende lektion skulle gerne informere dig yderligere i så henseende.

Her i Figur 9 har vi som du vil se "Det Rolige Hoved". Vi bruger betegnelsen "Rolig", fordi Ro er den tilstand vi må befinde os i for at kunne beherske telepati, clairvoyance og psykometri.

Fig. 9 "Det rolige hoved"

Det er også derfor, vii den foregående lektion talte så meget om netop disse ting (sagde du: 'ja, mon ikke'?). Det er nødvendigt at vi har det godt med os selv, hvis vi skal gøre fremskridt. Se på det på denne måde:

Ville du forvente at kunne nyde en god symfonikoncert, hvis du befandt dig i nærheden af et støjende skibsværft? Ville du være i stand til at glæde dig over klassisk musik - eller hvilken anden musik, du holder af - hvis folk dansede højt råbende rundt omkring dig? Nej, vel? Du ville enten slukke for radioen og selv stikke af, eller du ville bede dem allesammen om at holde mund.

Af figuren "Det Rolige Hoved" fremgår det at hjernen har forskellige modtager-områder. Det område som stort set svarer til ens "glorie" (el. "nimbus") opfanger de telepatiske bølger. Vi skal senere komme ind på de andre bølger, men beskæftiger os altså først med telepatien.

Når vi er i Ro, kan vi opfange alle former for indtryk. Det er jo blot andre menneskers radiobølger som kommer ind og absorberes af vor modtagelige hjerne. Du er sikkert enig i at mange mennesker til tider kan have såkaldte "anelser". Mange har på et eller andet tidspunkt haft en meget stærk følelse af at et eller andet var under opsejling, eller af at de skulle udføre en ganske bestemt handling. Folk, der ikke ved bedre, kalder dette: "At have en anelse". I virkeligheden er det ikke andet end ubevidst eller underbevidst telepati, dvs. vedkommende, der havde "anelsen", opfangede en telépatisk besked som en anden person bevidst eller ubevidst havde udsendt.

Intuition er også en slags "anelse". Det er helt korrekt, når det påstås at kvinders intuition er større end mænds, hvis bare kvinder ikke snakkede så meget, kunne de blive større tankeoverførere eller større tankelæsere end gennemsnits-mænd! Den kvindelige hjerne er påvist at være mindre end den mandlige, men dette har naturligvis ikke i mindste måde nogen betydning.

En masse sludder og vrøvl er blevet skrevet om, at hjernens størrelse skulle sige os noget om intelligensen. Havde denne snak noget på sig, måtte vi antage at elefanten, sammenlignet med mennesket, var et geni!

Den kvindelige hjerne kan resonere (svinge sammen med) i harmoni med indkommende budskaber og - sagt i radiosprog - den kvindelige hjerne er en modtager, der lettere kan stilles ind på en station end den mandliges. Hvis du foretrækker at sige det sådan, så er det i og for sig bare et spørgsmål om 'at være barn endnu'.

Kan du huske den ældgamle radio, din far eller din bedstefar ejede? Den havde knapper og skalaer over det hele, og det var næsten noget af et kunststykke at stille ind på den lokale station. Man måtte skrue op for strømreguleringen for at kontrollere at spændingen i radiorørene var den rigtige, og man stillede ind på en station ved hjælp af et par overdrejnings-knapper og måtte samtidig af og til dreje på en spole, hvortil naturligvis kom volumenkontrollen. Joh, det var tider, din bedstefar vil sikkert kunne fortælle dig en hel del mere om dengang. Ak ja, nutildags anskaffer man sig en lommeradio, tænder den, drejer med en finger på en knap og findet et program, der måske kommer helt ovre fra den anden side af kloden!

Den kvindelige hjerne er som denne lommeradio, den er nemmere at stille ind på - mandens, derimod svarer vel nærmest til bedstefars!!

Vi vil også snakke lidt om enæggede tvillinger, det er nemlig en fastslået kendsgerning at enæggede tvillinger næsten altid står i forbindelse med hinanden, uanset hvor langt væk de er fra hinanden rent fysisk. Den ene kan udmærket opholde sig i Nord-, den anden i Sydamerika, og dog vil de hele tiden være fuldt ud klar over, hvad de hver for sig foretager sig. Dette skyldes at de stammer fra samme celle og fra samme æg, hvorfor deres hjerner kan sammenlignes med to meget omhyggeligt synkroniserede radiomodtagere eller sendere. Uden at der kræves noget af dem, er de hele tiden 'stillet ind'.

Nu brænder du sikkert af nysgerrighed efter at få at vide, hvordan du kan udøve telepati. Du kan gøre det med øvelse og med tro, men uanset hvor meget eller hvor megen tro, du har, vil du ikke kunne gøre det, hvis ikke du også besidder den Indre Ro.

Den bedste måde at øve sig på er:

I en periode siger du gentagne gange til dig selv at du på den-ogden dag på det-og-det tidspunkt vil gøre din hjerne modtagelig, så du kan begynde at opfange almindelige indtryk ude fra og siden hen egentlige telepatiske budskaber. Bliv ved med at gentage for dig selv, bliv ved med at forsikre dig selv om at dette her vil lykkes for dig.

På den forudbestemte dag, helst om aftenen, trækker du dig tilbage til dit private værelse, hvor du sørger for at holde en dæmpet belysning og en behagelig temperatur. Læg dig så til rette i den stilling, du har fundet frem til som den bekvemmeste. I hånden skal du holde et fotografi af en person, du føler dig meget nær knyttet til. Lyset må falde ind fra et sted bag dig, så det skinner ned på fotografiet. Ånd dybt ind og ud i nogle minutter og tøm dit sind for alle overflødige, uvedkommende tanker. Tænk på den person, hvis foto du holder i din hånd. Hold dit blik rettet mod fotografiet og forestil dig at den pågældende står foran dig. Hvad ville han/hun mon have at sige dig? Hvad ville du selv sige? Formuler dig i tankerne. Du kunne, hvis du synes det, for eksempel indlede med ordene: "Tal til mig - sig noget!" og så forholde dig afventende. Hvis du er rolig og fattet, hvis du tror vil du fornemme at der sker et eller andet inde i hovedet på dig. I første omgang vil du nok være tilbøjelig til at mene at det er noget du indbilder dig, men det er ikke indbildning, det er virkelighed. Hvis du afviser det som indbildning, opgiver du også telepatien.

Den nemmeste måde at opnå telepatiske evner på, er ved at samarbejde med en, du kender særdeles godt og med hvem du har et nært venskab. I bør begge først drøfte, hvad det er, I agter at gøre, og I skal begge være enige om at I på den og den bestemte dag, klokken det og det vil forsøge at komme i forbindelse med hinanden ad telepatisk vej.

I aftaler at opholde jer på jeres respektive værelser, det er i den forbindelse ligegyldigt hvor langt væk I bor fra hinanden, ja, I kan for den sags skyld opholde jer på hver sit kontinent - afstand spiller her ingen rolle. Derimod skal I tage højde for en eventuel tidsforskel. For eksempel er klokken kun 10 i Reykjavik, når den er 12 i København. Det er nødvendigt at være opmærksom på den tidsforskel der altså kan være, ellers mislykkes jeres forsøg. I skal også være enige om, hvem af jer der skal 'sende' og hvem der skal 'modtage'. Synkroniser jeres ure og benyt GMT (Greenwich Mean Time), så undgår I enhver mulighed for misforståelser. GMT kan man få oplyst næsten hvor som helst og er I præcise og er det f.eks. dig der sender først, så forløber der ti minutter efter at du har sendt - hverken mere eller mindre, men eksakt ti minutter - så indløber svaret fra din ven eller veninde. De første to-tre gange lykkes det måske ikke for jer, men... ØVELSE GØR MESTER. En baby kan jo heller ikke gå, første gang den forsøger, nej den må som vi alle ved, lære at kravle først. Som sagt, det er ikke givet I har held med telepatien i første omgang, men øvelse gør altså rent faktisk mester. Når du kan sende eller modtage en telepatisk besked til eller fra en ven, er du godt på vej til også at kunne modtage andres tanker, men disse opfanger du kun under forudsætning af at dine hensigter er rene.

Vi skal her foretage et af vore kendte små sidespring: Du kan aldrig, aldrig nogen sinde bruge hverken telepati, clairvoyance eller psykometri til at skade andre mennesker, ej heller kan andre skade dig ved hjælp af disse midler. Det siges ofte at hvis en eller anden slet person har telepatiske evner, så vil den pågældende kunne presse penge af folk, der har begået et eller andet galt, men det bør her understreges at sådan noget ikke kan finde sted - DET ER UMULIGT. Du kan ikke både blæse og have mel i munden... og du kan ikke bruge telepati i ondt øjemed - det er en ubønhørlig, metafysisk lov. Derfor, frygt ikke! Folk læser ikke dine tanker for at skade dig. Vi nævner dette, fordi der er så mange, der er bange for at folk med telepatiske evner kan læse alle deres inderste og lønligste tanker. Det er sandt at folk hvis tanker og sind er rene, ville være i stand til at opfange dine tanker, og at de i din aura ville kunne se dine 'svage punkter', men de ville ikke et eneste sekund drømme om at gøre sådan noget - og den urene savner totalt evnen til at kunne gøre det!

Vi foreslår at du øver dig i telepati sammen med en ven eller veninde, og kan du ikke finde nogen der vil hjælpe dig, så slap af som vi har lært dig, og lad blot tankerne komme til dig. I begyndelsen vil det svirre rundt i dit hoved med alle mulige modstridende tanker som den snakken der omgiver dig når du befinder dig midt i en menneskemængde. Der er en plapren uden lige, alle synes at tale eller råbe så højt i munden på hinanden som muligt, det hele lyder bare som en frygtelig støj. Men hvis du anstrenger dig vil du alligevel kunne 'pille' en af stemmerne ud fra alle de andre. Det samme kan du i telepatien. Øv dig! Du skal øve dig, og du skal Tro, så vil du - forudsat dit sind er i ro og forudsat at du ikke har i sinde at ville skade noget andet menneske, ja, så vil du kunne mestre telepati.

Som du ser på Figur 9, så er det DET TREDJE ØJE, der er centrum for de clairvoyante bølger, og som du vil bemærke, så er disse bølgers frekvens en helt anden end de telepatiskes. Bølgerne er på en måde af samme slags, men da frekvensen er forskellig, får vi også forskellige resultater. Man kunne sige at når man modtager telepatiske signaler, så er det som at lytte til radio, men hvor det drejer sig om clairvoyante signaler, så ser vi TV - ofte endda i 'strålende farver'!

Hvis du ønsker at blive clairvoyant, må du anskaffe dig en krystalkugle eller noget andet, der skinner. Har du en diamantring med en sten, er den akkurat lige så god som en krystalkugle - og så er den afgjort mindre trættende at holde. Også her må du sørge for at lægge dig bekvemt til rette og du må sørge for at belysningen er meget dæmpet.

For nemheds skyld går vi ud fra at du har købt dig en krystalkugle.

Du ligger helt afslappet og veltilpas i dit værelse om aftenen. Gardinerne eller persiennerne er trukket for vinduet, så der ikke trænger lysstråler ind udefra. Der skal være så mørkt i værelset at du kun lige akkurat kan skimte omridsene af krystalkuglen. Så mørkt at du helt bestemt ikke kan se en eneste lysprik i krystallet, så dunkelt at krystalkuglen så at sige 'ikke er der'. Du ved at du holder den i dine hænder, og du ved at du kan 'se noget' - det er alt. Bliv ved med at se ind i krystallen, se ind i den som skuede du ud i det fjerne. Du har kuglen lige foran dig, men du ser kilometervidt væk. Du vil da se at der i krystallen gradvis ligesom begynder at formes hvide skyer. I stedet for tilsyneladende at være af klart glas, synes krystallen nu at være fuld af mælk! Nu kommer det kritiske tidspunkt: lad være med at 'fare sammen' og bliv ikke forskrækket som så mange ellers bliver, for næste fase …:

Hvidheden glider bort som tæppet i teatret glider til side og afslører scenen. Din krystalkugle er borte - forsvundet, i stedet ser du VERDEN. Du ser ned på Jorden som Olympens Guder må have gjort det. Gennem skyerne øjner du kontinenterne nedenunder, og du får en fornemmelse af at du er lige ved at falde ned, så stærk er denne fornemmelse at det måske ligefrem giver et ryk i dig. Prøv at få kontrol over sådanne ufrivillige ryk, for hvis du farer sammen, så mister du 'billedforbindelsen' og må prøve forfra igen en anden aften. Forudsætter vi imidlertid at du ikke farer sammen, vil du få indtryk af at suse afsted nedefter. Verden under dig bliver større og større, kontinenterne strækker sig ud - og så gør du pludselig holdt på et bestemt sted. Her overværer du måske en historisk begivenhed, ja, du er måske havnet midt i en krig ude på selve slagmarken, hvor en tank er ved at angribe dig. Der er imidlertid ikke noget at være bange for, for den kan ikke gøre dig noget, den vil blot køre lige igennem dig uden at du overhovedet mærker til det. Du føler det som om du tilsyneladende ser med et andet menneskes øjne, du kan ikke se vedkommendes ansigt, men du ser alt, hvad hun eller han ser. Heller ikke her er der grund til frygt, lad være med at blive forskrækket, du ser helt klart og tydeligt, og skønt du ikke hører en lyd, vil du alligevel være klar over alt, hvad der bliver sagt. Sådan er det at se, når vi bruger clairvoyance! Det er meget nemt, forudsat -også her - AT DU TROR.

Nogle mennesker ser faktisk ikke et billede, de får alle indtrykkene uden egentlig at 'se'. Dette hænder tit for forretningsfolk. En meget clairvoyant person, der er engageret i forretnings- eller handelsverdenen, vil som oftest være meget skeptisk indstillet, hvilket gør det virkelig vanskeligt at se et billede, fordi vedkommendes underbevidsthed ikke tror at det kan lade sig gøre, men da på den anden side den pågældende ikke helt afviser clairvoyance, modtager han eller hun et sted i hovedet indtryk som er akkurat lige så virkelige som billederne er.

Med øvelsen lærer du at se clairvoyant. Med øvelse kan du aflægge besøg i en hvilken som helst historisk periode og ved selvsyn konstatere, hvorledes det virkelig gik for sig. Det vil forbløffe og måske samtidig endog more dig, når du finder ud af at verdenshistorien ikke er skildret i historiebøgerne, sådan som den i virkeligheden ud-spillede sig. Bøgerne genspejler nemlig kun tidens politik. Hitler-Tyskland og Sovjetunionen er gode eksempler herpå.

Godt, så kan vi gå over til psykometri.

Psykometri kan formuleres som: "at se ved hjælp af fingrene". Alle og enhver har oplevet noget i stil med dette: man tager en håndfuld mønter og får en eller anden til at holde den ene af mønterne i sin hånd et par minutter, hvorefter den igen blandes med de andre mønter. Vi kan imidlertid straks finde den frem på ny, fordi den vil være mere varm end de andre. Dette er naturligvis bare en lille ting som egentlig hører hjemme på gøgler-scenen, men det hjælper måske til at forstå bedre.

Ved psykometri forstår vi evnen til at tage en genstand op i hånden og så fornemme, hvor den stammer fra, hvad der er sket med den, hvem der har ejet den og hvilken slags menneske, ejeren er eller var. Du har selv en slags psykometrisk fornemmelse, når du om en eller anden ting siger til dig selv: 'åh, den har sikkert stået i et meget lykkeligt (eller ulykkeligt) hjem!'

Sikrer du dig en velvillig vens hjælp, kan du selv praktisere psykometri. Fremgangsmåden er følgende:

Vi antager at din ven har sympati for dine ideer, og at han gerne ser at det går fremad for dig. Vi foreslår derfor at du beder ham vaske sine hænder og derefter sanke en sten eller lignende op; også stenen eller hvad det nu er, han har sanket op, skal han vaske i sæbe og vand og bagefter skylle af. Dernæst tørrer han omhyggeligt såvel sine hænder som stenen, hvorpå han tager denne og holder den i sin venstre hånd. I cirka et minut skal han nu tænke intenst på en bestemt ting, det kan være farven sort eller hvid, noget bedrøveligt eller noget glædeligt, det er ligegyldigt, hvad han tænker på, bare han gør det intenst i et minuts tid. Når minuttet er gået, pakker han stenen ind i et rent frotté- eller papirstørklæde og rækker den så til dig. Du skal ikke straks pakke stenen ud, men vente til du er alene i din "tænkeboks".

Her bliver vi nødt til at gøre et nyt sidespring:

Vi sagde: "Med venstre hånd". Lad os forklare hvorfor! Ifølge esoterisk tradition anses den højre hånd for at være 'den praktiske hånd', den er til brug i verdslige anliggender. Venstrehånden er den åndelige hånd, den som er helliget det metafysiske. Forudsat at du er højrehåndet, vil du opnå de bedste resultater ved at bruge din venstre, 'esoteriske' hånd i psykometrien. Er du venstrehåndet, skal du bruge højrehånd i 'metafysisk betydning'. Det vil ofte forekomme at du opnår resultater, hvis du skifter over til venstre hånd, når højre ikke klarede det.

I din tænkeboks eller i dit lønkammer er det nødvendigt at du vasker dine hænder omhyggeligt, og at du skyller dem af, inden du tørrer dem i håndklædet. Hvis du ikke gør det, vil dine hænder fremdeles bære andre indtryk, end det ene du har brug for i dit eksperiment.

Læg dig bekvemt til rette og bemærk: i dette tilfælde er det uden betydning om dit værelse ligger hen i mørke eller om det er fuldt oplyst. Pak så stenen eller hvad det nu er ud og tag den op i venstre hånd, så den ligger midt i håndfladen. Tænk ikke på den, lad være med at bryde din hjerne med den. Du skal overhovedet ikke tænke. Lidt efter lidt vil du mærke en let prikken i venstre hånd, og du får ligesom en fornemmelse af 'et eller andet', sandsynligvis er det noget, din ven forsøger at fortælle dig. Du får måske indtryk af at han faktisk tror, du er lidt skør i bolden, men forudsat at du øver dig og er rolig og fattet, så vil du opdage at du opfanger virkelig mange interessante indtryk.

Bliver din ven træt af at assistere dig, så fortsæt alene: Gå et eller andet sted hen og sank en sten op som - så vidt du ved - ingen andre før har rørt ved. Bor du i nærheden af stranden, er det let nok for dig, men ellers finder du nok ud af at du hvor som helst kan grave en sten op af jorden og bruge den til dit forsøg.

Under dine øvelser vil du af og til opnå særdeles bemærkelsesværdige resultater, for eksempel samler du en sten op og erfarer at den på den eller den tid var en del af et stort bjerg, og du får at vide, hvorledes den i sin tid blev skyllet væk og af flodens vand ført ud til havet.

De ting, man kan få kendskab til ved hjælp af psykometri, er i sandhed forbløffende, men også her er det nødvendigt at øve sig meget - og man må have ro i sindet - sjælefred. Det er for eksempel muligt at tage et brev, et uåbnet brev i hånden og derigennem blive i stand til i hovedtrækkene at kunne fortælle, hvad der står i brevet. Man kan også, ved at lade en finger løbe hen over ordene i et fremmedsproget brev, forstå essensen af brevets indhold, selv om man ikke forstår de enkelte ord. Dette er helt ufejlbarligt, når bare man har øvelsen, men du bør aldrig gøre det blot for at bevise overfor andre at du kan.

Det undrer dig muligvis at folk ikke ønsker at give beviser på at de er telepatiske, clairvoyante osv., men det skyldes at betingelserne for at udøve f.eks. telepati må være gunstige. Du kan ikke udøve telepati, hvis der står en eller anden ved siden af dig og forsøger at bevise at det ikke kan lade sig gøre, thi når du er i færd med at opfange tankebølger fra et andet menneske og så har denne tvivler som tror at du svindler, og fra hvem der udstråler en masse mistro, uvilje og skepsis, stående i din umiddelbare nærhed, så vil denne persons bølger "overdøve" andre som kommer til dig langt borte fra. Vi kan kun anbefale dig at du til folk, der vil have beviser, blot siger at du ikke er interesseret. Du VED, og hvad du VED, behøver du ikke bevise for andre.

Vi vil også gerne sige et par ord om de "seere", der laver penge på deres "evner".

Det er en kendt sag at mange kvinder nu og da, dvs. ikke konstant, har særdeles gode clairvoyante evner. Evnen kan imidlertid ikke altid bruges, når de vil. Ofte er det tilfældet at en kvinde med virkeligt talent for clairvoyance har forbavset sine venner med nogle korte, men sande profetier, hvilket har fået vennerne til at anbefale hende at udnytte sine evner professionelt. Det gør hun så - den arme, naive kone - hun begynder at tage sig betalt for sine tjenester, men de dage hvor hun ikke føler sig helt på toppen kan hun jo ikke så godt sige til kunderne: "I dag ser jeg altså ingenting!" Næh, i stedet gør hun så det at hun brygger noget sammen og da hun - det er i hvert fald hyppigt tilfældet - samtidig er en god psykolog, har hun let ved 'at ramme plet'. Kommer hun imidlertid således i vane med 'at brygge historier sammen', opdager hun hurtigt at hendes evner svækkes. Morale: Tag aldrig penge for at 'læse din krystalkugle' og tag aldrig penge for at 'læse i kortene'. Hvis du tager dig betalt, vil du miste dine clairvoyante evner. Du skal aldrig forsøge at bevise hverken dit eller dat, for gør du det, vil hjernebølgerne fra dem, der mistror dig, ødelægge det hele for dig. Meget ofte er det bedste man kan gøre, aldrig at indrømm, hvor meget man ved eller kan. Jo mere normal og naturlig man forholder sig, desto mere opfanger man.

Vi siger: Giv aldrig beviser, for prøver du at bevise, så vil du overvældes af de tvivlende tankebølger, og det kan faktisk skade dig alvorligt. Vi beder dig om at øve dig og øve dig, dyrke din indre ro, uden hvilken du ikke kan gøre disse ting. Med indre ro og med tro kan du gøre - ALTING.

 

 

LEKTION 22

Før vi kan gå over til den egentlige lektion, vil vi gerne henlede opmærksomheden på noget af meget stor interesse som just har tiltrukket sig vor egen opmærksomhed. Det er specielt af interesse, fordi vi igennem hele vort kursus har talt så meget om legemets elektriske strømme og fortalt, hvorledes de bevæger sig langs nervebanerne for at aktivere musklerne. I tidsskriftet ELECTRONICS ILLUSTRATED, Januar 1963, side 62, er der en fascinerende artikel, der bærer overskriften: RUSSIA's AMAZING ELECTRONIC HAND. Professor Aron E. Kobrinsky er doktor tekn. ved U.S.S.R.s Videnskabernes Akademi, og det ser ud til at han har eksperimenteret en hel del med proteser - kunstige lemmer. Op til vore dage har det altid været meget trættende for bæreren af f.eks. en kunstig arm at skulle bevæge denne, men nu har man i Sovjetunionen åbenbart udviklet en kunstig arm som bevæges ad elektrisk vej!

I det øjeblik armen amputeres, indsættes to specielle elektroder for enden af visse nerver, de nerver som normalt får armen til at bevæge sig. Når armstumpen så er helet efter amputationen, så protesen kan monteres, vil den strøm, der går fra hjernen gennem nerverne og som normalt bevæger håndens fingre, blive forstærket i selvsamme øjeblik den passerer over i den kunstige arm, således at 'relæerne' kan betjenes, og protesens hånd og fingre kan bevæges som den rigtige arms hånd og fingre kunne det. Det er påvist at det er muligt at skrive et brev med en sådan kunstig arm og hånd. En illustration i ELECTRONICS ILLUSTRATED viser en person med en kunstig arm som holder en blyant mellem tommelfingeren og de andre fingre, og som faktisk skriver.

Det trætter dig måske med al denne snak om elektriske strømme, hjernebølger osv., derfor valgte vi dette lille eksempel som virkelig må siges at være oplysende. Vi kan nu forudse en fremtid, hvor alle kunstige lemmer styres af 'bio-kemiske' strømme.

Vel, så er vi færdig med det og vil nu gerne snakke lidt om følelser, thi SOM VI TÆNKER - SÅDAN ER VI. Hvis vore tanker er for tungsindige, starter vi en proces som har til følge at visse af legemets celler begynder at "visne".

For meget tungsind, for megen fortvivlelse kan føre til lever- eller galdeblærelidelser.

Prøv at tænk over følgende: En mand og en kvinde som har været gift i mange år, føler sig meget nær knyttet til hinanden. Pludselig dør manden, og kvinden som således er blevet enke, må nu til at lære at leve i ensomhed med sit tab. Hun føler sig knuget af sorg, går rundt og bliver blegere og magrere for hver dag, ja, hun sygner måske helt hen. I hvert fald vil der meget ofte opstå alvorlige psykiske lidelser, men endnu værre er det hvis det fører til mentalt sammenbrud, hvilket kan ske. Årsagen hertil er den at hjernen under den voldsomme påvirkning den udsættes for på grund af tabet, producerer en 'højspændingsstrøm' som løber gennem legemet, gennemtrængende alle organer og kirtler og resulterende i et betragteligt MODTRYK. Dette virker hindrende på legemets normale funktioner, og den lidelsen rammer, bliver måske helt følelseskold - ude af stand til at tænke og næppe i stand til at røre sig. Ofte vil påvirkningen af tårekirtlerne forårsage masser af tårer, for disse kirtler virker som en slags sikkerhedsventil. Noget lignende sker, hvis vi sætter en 3,5 volts pære i en 6 volts lommelygte - spændingen bliver forkert, i nogle sekunder lyser pæren klart op, men fliser så ud. Det menneskelige legeme kan også 'flise ud', men det resulterer gerne i trance eller coma, ja, endog i sindssyge.

Vi har uden tvivl alle set et meget skræmt dyr, skræmt måske fordi det har været forfulgt af en af dets større og farlige fjender. Sådan en bange flygtning vil ikke tage føde til sig, så længe den endnu er angst, og skulle det lykkes os at tvinge mad i dyret, vil det ikke kunne fordøje denne. Alle de processer, der i maven normalt fører til opløsning af føden, ophører med at fungere hos et skræmt dyr, det der sker er at de nødvendige sekreter simpelt hen tørrer ind, det er derfor stik imod dyrets natur at spise når det er bange.

Folk der er temmelig ophidsede eller meget deprimerede, bør heller aldrig overtales eller tvinges til at spise, for selv om overtalelsesforsøget er aldrig så godt ment, så har det altså ikke de menneskers interesse at spise.

Sorger eller enhver anden form for stærke følelser bevirker en fuldstændig forandring i kroppens kemiske processer. Usikkerhed eller bedrøvelse kan totalt farve et menneskes syn på alting og gøre ham/hende helt uudholdelig, umulig at omgås.

Nå vi bruger udtrykket "farve et menneskes syn på alting", er det lige akkurat hvad vi mener, for ens kemiske afsondringer ændrer faktisk farverne eller vort generelle indtryk af dem. Vi ved alle at forelskede personer ser verden igennem 'lyserøde briller', hvorimod alt er gråt i gråt i de deprimeredes og de bedrøvedes øjne.

Hvis vi vil gøre os håb om at gøre fremskridt, må vi styre vort temperament og dyrke sindsligevægten. Vi bliver nødt til at nå frem til at kunne beherske vore følelser, så vi ikke bliver hverken vildt ophidsede eller urimeligt nedtrykte.

Som vi har talt om før, så må vi sørge for at vore hjernebølger følger en jævn bane, så de hverken bevæger sig for højt op eller for langt ned. Menneskelegemet er beregnet til at fungere på en ganske bestemt måde. Alle disse pludselige omvæltninger som skyldes den såkaldte civilisation, skader absolut funktionerne. Beviset findes i det store antal forretningsfolk, der har mavesår, lider af hyppige hjerteanfald eller er stressede. Også i deres tilfælde er det den ustabile elektricitets-strøm, der skaber det modtryk vi tidligere har omtalt. Modtrykket breder sig til de forskellige organer og forstyrrer deres normale funktioner. Tager vi for eksempel en mand med mavesår, så hænder det at han ikke tager føde til sig, hvorfor hans mavesyre bliver mere og mere koncentreret og til sidst i bogstaveligste forstand brænder hul i ham. Heraf kan det sluttes at den der ønsker at gøre fremskridt og lære sig telepati, clairvoyance, psykometri etc., må være helt sikker på at kunne styre sit temperament. Sindsligevægt er noget, man kan dyrke.

Ofte ser vi at et menneske er deprimeret og virker tungsindig og usikker på sig selv. Det kan være vanskeligt at skulle leve sammen med en sådan person. Selv den mindste ting, noget som andre ikke ville bide mærke i eller noget som de godt nok bemærker, men som de bare ler af, kan gå et sådant menneske i den grad på nerverne at han eller hun får et hysterisk anfald, ja, det kan ligefrem bringe vedkommende på randen af selvmord - det forekommer faktisk at det kommer så vidt. Ved du, hvad hysteri er? Det er noget, der har med udviklingen af et menneskes køn at gøre. Der er en sammenhæng mellem hysteri og et af kvindens vigtigste organer og dets funktion, og meget tit påvirker det kvinden alvorligt, hvis hendes livmoder fjernes, fordi der så sker ændringer i kroppens funktioner.

For mange år siden var folk generelt af den opfattelse at kun kvinder kunne blive hysteriske, men nu om dage er man blevet klogere, blandt andet fordi vi ved at der i enhver mand er en smule kvinde og omvendt i enhver kvinde en smule mand. Manden og kvinden er faktisk forbløffende ens. Det vides nu at hvert af kønnene i større eller mindre grad har udviklet begge køns organer. Hysteri anses derfor i dag som værende en såvel mandlig som en kvindelig lidelse.

Hvor det drejer sig om det okkulte, er hysteri til stor gene. Hvis et menneske giver efter for sine sindsstemninger og derved frembringer store elektriske udsving i hjernen, vil vedkommende garanteret hindre sig selv i at rejse astralt eller i at udøve telepati, clairvoyance og andre metafysiske ting. Vi må være sindsligevægtige og afbalancerede, før vi kan befatte os med de okkulte videnskaber. Bemærkelsesværdigt nok så betragter mange mennesker de clairvoyante eller telepatiske som værende lutter neurotikere, fantaster eller noget i den retning. De synes at sådanne mennesker er uligevægtige - for nu at sige det mildt, men intet ligger mere fjernt fra sandheden.

Kun de der svindler og bedrager med clairvoyance eller telepati kan være neurotiske eller uligevægtige, for eftersom de under alle omstændigheder er svindlere og bedragere, er deres mentale sundhedstilstand helt uden betydning. Det er helt givet at man kun kan beherske telepati og clairvoyance, hvis man er mentalt sund, og ens hjernebølger glider rimeligt jævnt og uforstyrret gennem nervebanerne. Ens hjernebølger skal være stabile, dvs. uden 'bjergtoppe' eller 'bølgedale', der kan forstyrre modtagelsen. Vi, der er telepatiske, er nødt til at være åbne overfor budskaber udefra, derfor må vi også være i ligevægt og modtagelige for indtryk, dvs. vi må holde vore sind åbne. Hvis vi ustandselig befinder os i en tilstand af ophidselse, eller hvis vi har så travlt med at spekulere over al vor elendighed at vi ikke er følsomme for andres tanker, så kommer vi ikke til at opfange noget via telepati eller clairvoyance. Desuden kan en neurotiker ikke være en ÆGTE clairvoyant og en psykopat aldrig være telepatisk!

Lad dig ikke ophidse! Hvis du føler dig irriteret, eller hvis du føler at alverdens sorger og bekymringer er lagt på dine hældende og svage skuldre, så tag en dyb indånding, tag en til og nok en igen. Spørg dig selv: "Vil al dette her bekymre mig om hundrede år?" Hvis det ikke skulle bekymre dig om hundrede år, hvorfor skulle det så gøre det nu?

Dette med at bevare sindsroen er af yderste vigtighed for dit helbred, såvel fysisk som mentalt set. Vi foreslår derfor at du, når du begynder at føle irritation, stopper op og spørger dig selv: "Hvorfor har jeg det sådan? Hvorfor er jeg så tungsindig og ulykkelig? Hvorfor skal jeg altid ødelægge det for de mennesker jeg omgås? Du må jo ikke glemme at det i sidste ende kun er dig selv du skader når du går rundt og er nedtrykt, i dårligt humør, irriteret, elendig tilpas eller når du ligger under for alverdens dårligdom. Måske surmules der lidt i din omgangskreds, men du forgifter kun dig selv, og det gør du lige så sikkert som hvis du drak arsenik eller indtog rottegift eller cyankalium!

Nogle af dem, du omgås, har muligvis langt større problemer end du selv, og dog viser de ingen tegn på stress. Hvis du viser tegn på anspændthed, betyder det at du ikke har det rette syn på tingene. Det betyder ikke nødvendigvis at du ikke har nået samme mentale og åndelige stade som andre, men det kunne godt være tilfældet.

Vi er her på Jorden for at lære og intet normalt menneske pålægges nogen sinde for meget at lære på en gang. Vi føler måske at vi plages og forfølges, vi føler måske at vi er ofre for en ublid, ond skæbne, men hvis vi virkelig giver os til at tænke over tingene, opdager vi at vi slet ikke er overstressede - det er bare noget, vi tror vi er.

Lad os atter engang vende tilbage til barndommen: En dreng får i skolen pålagt noget hjemmearbejde. Drengen synes, det drejer sig om en forfærdelig masse lektier, især fordi han meget hellere vil ud at lege, tage på fisketur eller bare jagte piger. Han er så travlt optaget af at tænke på disse ting at han end ikke ofrer den normale tiendedel af sin bevidsthed på sit hjemmearbejde, hvorfor dette falder ham urimeligt hårdt og fordi han ikke gør sig de allerstørste anstrengelser for at blive færdig, synes han at han er meget længere om det end nogen af hans kammerater ville være. Han kører efterhånden træt og vier nu ikke engang så meget som en tyvendedel af sin bevidsthed til lektierne, hvorfor han bliver mere og mere frustreret. Til sidst beklager han sig til sine forældre og siger at han har alt for mange lektier og at det pres arbejdet lægger på ham gør ham syg. Forældrene går til læreren og klager over at han giver sønnen for meget hjemmearbejde. Ingen tænker i stedet på at banke lidt fornuft ind i hovedet på drengen, der jo når alt kommer til alt, er den der skal lære. Som det forholder sig med denne dreng, forholder det sig også med dig.

Du ønsker at gøre fremskridt? Nuvel, så må du også indordne dig under visse regler. Du skal være ligevægtig, og du skal gå Middelvejen. Hvis du arbejder for hårdt, vil du have så travlt med at tænke på dit hårde arbejde at du ikke har tid til at tænke på de resultater, du håber at opnå. Derfor er Middel-vejen en ganske enkel måde at vise dig at du ikke må arbejde så hårdt at du ikke kan "se skoven for bare træer". På den anden side må du heller ikke drive den så meget af at du slet ikke får udrettet noget. Tag vejen mellem disse to yderpunkter og du vil få at se at du gør bemærkelsesværdige fremskridt. Alt for mange pukler voldsomt på med et eller andet job for at få det overstået. De slider så hårdt i det at al deres energi, al deres hjernekraft bruges på anstrengelserne, så der intet levnes til "at lære". Hvis du anstrenger dig for meget, er det som en bil, der racer af sted i laveste gear - stor ståhej for næsten ingen fremdrift.

 

SINDETS KRAFT

Det er ulykkeligvis muligt for alle og enhver at opnå lige hvad de ønsker sig. Der er visse naturlove, okkulte love - om du vil - som gør det muligt for enhver at opnå succes eller at få penge, hvis blot de følger helt enkle regler. Igennem vort Kursus har vi forsøgt at vise at okkultisme som faktisk betyder "det som er ukendt", følger absolut fornuftige love og regler, og at der ikke hviler nogen mystik over disse ting. Med dette i erindring vil vi nu betro dig, hvorledes du kan få, hvad du ønsker. Dog vil vi, selv om vi udtrykkelig sagde:

.... få, hvad du ønsker", understrege og atter understrege at man bør stræbe efter de åndelige værdier, man bør hele tiden med beslutsomhed arbejde henimod at højne ens værdi i det næste liv. Vi iler med at indrømme at det naturligvis ville være meget rart med en million eller to, men det ville være at snyde os selv, hvis vi fik "en million eller to" på bekostning af vort næste liv.

Vort ophold på Jorden er midlertidigt, og vi slår på ny fast at alle vore bestræbelser her på Jorden bør rettes mod at lære samt vies til at forbedre os selv, således at vi kan blive mere værd når vi går ind i det næste liv. Lad os derfor stræbe efter åndelighed, lad os bestræbe os på at være venlige mod andre og på at opnå ydmyghed - ikke at forveksle med falsk beskedenhed, men den ydmyghed, der hjælper os på vor vej opad.

Alt befinder sig i en tilstand af bevægelse, alt liv er bevægelse, ja, selv døden er bevægelse, fordi cellerne brydes ned og indgår i andre forbindelser. Lad os hele tiden huske på at en linedanser ikke kan blive stående et sted på linen, han må enten gå fremad eller han må gå baglæns. Vi bør bestræbe os på at komme videre, dvs. gå fremad i åndelig henseende, i venlighed og i vor forståelse af andre - ikke baglæns, hvilket vil bringe os i selskab med pengepugere og andre, der klynger sig til midlertidige jordiske goder fremfor at stræbe efter at opnå åndelig rigdom. Men lad os alligevel vise dig, hvorledes du kan få alt, hvad du ønsker.

Sindet kan give os alt, hvad vi beder om, hvis vi vil lade det gøre det. I underbevidstheden ligger umådelige kræfter gemt. Desværre har de fleste ikke lært, hvordan de kommer ind til underbevidsthedén. Vi gør kun brug af en tiendedel af underbevidstheden og for det meste også kun en tiendedel af vore evner. Ved at alliere os med det underbevidste kan vi præstere mirakler, akkurat som de gamle Profeter gjorde.

Det nytter ikke noget at "bede ud i det blå" og uden at præcisere sig. Det duer ikke at bede af et hult hjerte, for ordene vil blot genlyde hult, hvis vi prøver. Brug din hjerne, brug dit sind, brug underbevidsthedens store muligheder. Der er visse ubrydelige regler som altid skal følges. Først og fremmest gør du nøje op med dig selv, hvad det er, du ønsker. Ønsket skal være klart defineret, du må vide, hvad du ønsker, du må sige, hvad du ønsker, og du må danne dig et klart billede af det. HVAD ØNSKER DU HELT NØJAGTIGT? Det er ikke tilstrækkeligt at sige at du ønsker dig en masse penge, det er heller ikke nok f.eks. at sige at du ønsker dig en ny bil, en ny kone eller en ny mand. Du må gøre det absolut klart, hvad det er, du ønsker. Du må forestille dig det, dan i dit indre et billede af det og hold dit blik rettet mod dette billede. Ønsker du penge, så sig helt nøjagtigt, hvor mange du ønsker. Det skal være et bestemt beløb.

Er du klog, vil du imidlertid slet ikke kere dig om alt dette med penge eller andre verdslige ting, nej, så vil du ønske at kunne blive som Gandhi, Buddha, Kristus, St. Peter, en eller anden St.! Du vil i så fald hellere stræbe efter at vinde evner og kræfter som vil være dig til gavn, når du forlader dette liv.

Nuvel, når du har besluttet dig for, hvad du ønsker, kommer du til næste fase. Vi har allerede fortalt at man må GIVE for selv at kunne FÅ. Hvad vil du give? Hvis du beder om penge (beløbet skal angives helt nøjagtigt), er du så indstillet på at svare tiende, altså at betale en tiendedel af dette beløb? Er du indstillet på at hjælpe andre mennesker som ikke er så heldigt stillede som du er? Her nytter det ikke bare at sige: "Ja, når jeg får dine penge, vil jeg betale tiende af dem. " Du må først begynde at hjælpe andre, du må begynde med at hjælpe dem, der er i nød. Hvis du gør det, efterlever du ordene: "Giv, så du selv kan blive givet." Også her må du være sikker, du skal være absolut nøjagtig.

Tredje punkt er dette: hvornår ønsker du de penge, den bil eller en ny kone/mand? Det er ikke nok at sige at du ønsker dig det inden ret længe, og naturligvis er det absurd at ønske sig det omgående - der er nemlig visse fysiske love som ikke kan brydes. Det er ikke muligt for en Gud at lade en guldbarre falde ned i dine ventende hænder, og skulle Han alligevel lade den falde, ville den sandsynligvis koste dig et par ødelagte tæer! Din tidsramme må ligge indenfor det, der kan realiseres rent fysisk. Du kunne for eksempel sige at du ønskede pengene i den eller den måned, det og det år, men du skal aldrig sige at du vil have dem i løbet af fem minutter - det ville stride imod naturens love, og det ville sætte din tankekraft ud af funktion.

Hvad vil du gøre for at nå dit mål? Lad os antage - blot for eksemplets skyld - at du ønsker dig en ny bil. Ja, så må vi først og fremmest spørge dig: "Har du kørekort?" Det ville være lidt skørt at ønske sig en bil, hvis du ikke kan køre den. Så er du besluttet på at ville have en bil, så tag i det mindste først køreundervisning. Derefter kan du bestemme dig for, hvilken type vogn, det skal være, hvilken årgang osv. Hvis du er på udkig efter en mand eller en kone, så forvis dig om at du på din side er en passende partner for den udkårne. Vær sikker på at du til fulde forstår loven om at give og få, og vær sikker på at du er forberedt på at gøre dit bedste for at ægteskabet bliver lykkeligt, thi et ægteskab er ikke kun et spørgsmål om at 'modtage alt og ingenting give'. Når du tager dig en partner (modtager), må du også give en partner. Når du gifter dig, er du ikke længere kun dig selv. Samtidig tager du også din ægtefælles sorger og glæder på dig. Før du kan gøre dig håb om et tilfredsstillende ægteskab, må du forvisse dig om at du rent fysisk, såvel som mentalt og åndeligt selv bliver en tilfredsstillende partner.

Som femte punkt skal vi nævne at det skrevne ord er stærkere end det talte, og at de to tilsammen udgør en uovervindelig kombination. Skriv ned hvad du ønsker, skriv det ned så enkelt og forståeligt som du formår.

Du ved hvad du ønsker, altså: skriv det ned! Ønsker du at blive åndelig rig? Hvem er dit største ideal i åndelighedens verden? Opregn den pågældendes egenskaber, talenter og de gode og stærke sider af hans/hendes karakter. Skriv det hele ned! Hvis du ønsker dig penge, så skriv det nøjagtige beløb ned, skriv hvornår du ønsker dem og lad det helt klart fremgå af det du skriver at du selv vil hjælpe andre - at du vil betale tiende.

Når du har skrevet alt dette ned, så enkelt og klart som du kan, skriver du til slut: "Jeg vil give, så jeg kan få". Du skal også gøre en tilføjelse om hvorledes du selv vil virke for at opnå det ønskede. Thi husk endnu engang på at man ikke får noget for ingenting. På en eller anden måde skal vi betale for alt. Der er ikke noget, der hedder "at få det gratis". Hvis du uventet modtager 1000 kroner, skal du yde en tjeneste der svarer til denne sum. Hvis du forventer at få hjæp af andre, må du selv hjælpe dem først.

Lad os sige at du nu har skrevet alt dette ned. Læs så det hele højt for dig selv - tre gange daglig. Der er kraft at hente, hvis du går i enrum og læser det højt i fred og ro. Læs det højt om morgenen, når du vågner, læs det højt igen ved middagstid og endnu engang om aftenen, før du lægger dig til at sove, altså således at du mindst tre gange daglig gentager din erklæring. På den måde bliver dine ord til et slags mantra.

Medens du læser højt, så FORNEM at pengene eller bilen, eller hvad det nu er du har ønsket dig, er undervejs til dig, vær sikker på det, forestil dig det du ønskede dig, forestil dig at det faktisk er indenfor din rækkevidde. Jo mere intenst du kan fornemme og forestille dig dette, desto virkeligere vil din fornemmelse vise sig at blive. Det er spild af kræfter blot at tænke: "Nuvel, jeg håber det lykkes, jeg håber jeg får det, men jeg har nu mine tvivl. " En sådan tankegang vil øjeblikkelig ugyldiggøre dit mantra. Du skal hele tiden være absolut positiv og afgjort konstruktiv, og du må slet ikke tillade tvivlen at komme til orde. Hvis du bærer dig således ad, vil du tvinge dit ønske ind i din underbevidsthed, og den er ni gange så effektiv som du er! Kan du gøre din underbevidsthed interesseret, så vil du også blive hjulpet. Du vil modtage mere hjælp, end du havde troet muligt. Det er en kendsgerning som atter og atter er blevet bevist at har man først skaffet sig penge, så bliver disse penge snart til mange flere penge. En millionær vil for eksempel kunne fortælle dig at da den første million var tjent, så fulgte - næsten af sig selv - den anden, tredje, ja sågar den fjerde million. Jo flere penge man har, desto lettere drages endnu flere penge til os - følgende en lov, der er beslægtet med loven om magnetisme.

Men, penge er ikke alt! Vi må gøre dig opmærksom på at der er ting af større værdi end penge. På ny gentager vi at ingen nogen sinde har bragt så meget som en eneste mønt med sig over i den næste verden. Nej, jo flere penge, du har, desto flere efterlader du bare til andre.

Jo mere du tragter efter penge, desto mere uren bliver du, hvilket gør det vanskeligere for dig at stile efter og nå frem til de åndelige værdier. Jo mere godt du gør mod andre, desto mere godt bringer du med dig. Livet på Jorden er svært og noget af det værste ved det er de falske værdinormer. I vor tid tror folk at penge er det eneste, der tæller. Næh, så længe vi har nok at spise, tilstrækkeligt med klæder samt tag over hovedet, lider vi ingen nød. Vi kan imidlertid aldrig blive rige nok i åndelig henseende. Vore tankers renhed kan aldrig blive hvid nok, og vi kan aldrig hjælpe andre for meget, thi ved at hjælpe andre, hjælper vi os selv.

Vi foreslår at du gennemgår denne Lektion nogle gange.

Det er måske den hidtil vigtigste. Følger du instruktionerne, opdager du at du kan få næsten alt, hvad du ønsker. Hvad ønsker DU? Valget er dit, og du KAN FÅ, hvad det end er, du måtte ønske dig. En Grand Danois? Penge? Bil? Succes? Og så en skønne dag er det hele forbi, og du kan gøre klar til at starte forfra på en frisk - er det det, du ønsker? Eller vil du vælge at ønske dig åndelighed, renhed samt evnen til at være andre til hjælp? Det kan betyde fattigdom eller næsten fattigdom her på Jorden som - når alt kommer til alt - ikke er annet end et støvfnugg der svever rundt i det store Intet. Men bagefter - efter dette uhyre korte liv kommer en større og bedre verden - hvor renhet og åndelighet er "rigets møntfod", og hvor penge, denne vor verdens verdimåler, ingen værdi har. Valget er dit!


 

neste del